شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

آگهی فراخوان مزایده عمومی: فروش کاه و کلش گندم و جو مزارع فارابی

آگهی فراخوان مزایده عمومی: فروش کاه و کلش گندم و جو مزارع فارابی

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد کاه و کلش گندم و جو مزارع خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.  فایل روزنامه سراسری (صفحه 7) ...