شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

آگهی فراخوان مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای پرسنل

آگهی فراخوان مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای پرسنل

۲۰ فروردین ۱۴۰۳

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید : متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و ...