شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

باگاس


با ظرفیت سالانه 300.000 تن

 

ساقه های نیشکر پس از درو ازسطح خاک و قطع انتهای سبز فوقانی، به صورت قطعات بزرگ و کوچک به کارخانه ارسال و پس از شستشو به آسیابها ارسال می شوند.

درکارخانه کلیه قطعات نیشکر بین غلتک های بزرگ وارد و فشرده شده و شربت آنها به صورت عصاره از آسیابها به تصفیه خانه هدایت می شود. تفاله های نیشکر که بعد از عبور از چند آسیاب به خوبی عصاره آنها گرفته شد، بصورت کاه درآمده و به وسیله نوار از کارخانه خارج می شوند . این تفاله های را درنیشکر باگاس می نامند.

باگاس مصارف صنعتی گوناگونی دارد که عبارتند از :


  • سوخت
  • فیبر
  • نئوپان
  • کاغذ
  • فورفورال
  • خوراک دام