شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مشخصات شناسایی شرکت

کدپستی : 73115-63471

شناسه ملی شرکت : 10860858805

شماره ثبت شرکت : 20771

کد اقتصادی : 411198497183

تلفن ثابت1:  06133135014

کیلومتر 35 جاده اهواز-آبادان- شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

تلفن ثابت 2: 06133135031