شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مدیران

جمال سعودی

مدیرعامل

محمدرضا احمدنژاد

معاون کشاورزی

محمدزمان عطارنژادیان

معاون صنعت

محمدرضا احمدنژاد

معاون کشاورزی

جمال سعودی

مدیرعامل

محمدزمان عطارنژادیان

معاون صنعت

مدیران ستاد


محمود کردونی

مدیر منابع انسانی

علیرضا دلفی

مدیر بازرگانی

داریوش نیکان

مدیر مالی

هرمز سهیلی

مدیر حراست

محمدرضا راهداری زاده

مدیر پشتیبانی و خدمات شهری

هادی صرخه

مدیر امور حقوقی و املاک

حمید صفاپور

مدیر طرح و برنامه

محمد بشیری

مدیر انبارها، کنترل کالا و مواد

تیمور برون

مدیر HSEE

پرویز اسکندری

رئیس دفتر و روابط عمومی

مدیران کشاورزی


سید احمد عسکری

مدیر تولید یکم کشاورزی

خالد گنیس زاده

سرپرست مدیریت تولید دوم کشاورزی

مهدی احمدی پری

مدیر مطالعات کاربردی

حسن باوی

مدیر تجهیزات مکانیکی

شهرام جعفری

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی کشاورزی

هوشنگ جعفری نیا

سرپرست مدیریت فعالیتهای اقتصادی غیرنیشکری

مدیران صنعت


مسعود سروش مهر

مدیر دفتر فنی و مهندسی

ابراهیم بدوی

مدیر تولید شکر

ساسان احمدی

مدیر کنترل کیفیت

ابراهیم موسوی پور

مدیر انرژی

عباسعلی باقری وانانی

مدیر ابزار دقیق

ذبیح الله بهرامی

مدیر برق