شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مدیریت دانش

مدیریت دانش


دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است و سازمان‏ها هر روز بیشتر به اهمیت دانش به عنوان سرمایه فکری پی می‏برند. دانش همیشه برای همه مردم و سازمان‌ها ارزشمند بوده است. اغلب سازمان‌ها درک کرده‌اند که موفقیت آنها نه به دلیل دارایی‌های فیزیکی‌شان بلکه به خاطر تجارب و مهارت‌های کارکنان آنها می‌باشد. سازمان‌ها متوجه شده‌اند که دانش آنها در مورد نحوه انجام دادن امور و ارائه خدمات به عنوان یک دارایی مهم قلمداد می‌شود که باید همانند سایر دارایی‌های ارزشمند سازمان، این دارایی (دانش) را نیز مدیریت كرد.
مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش‌ها و تجارب در سازمان می‌باشد. مدیریت دانش هرگونه فرآیند یا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویج و جامعه‌پذیری و کاربرد آن‌ است، در هرجایی که دانش استقرار یابد، یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می‌دهد.

تعریف  مدیریت دانش :

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی و تجربی  (به انگلیسی: Knowledge management – KM) به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی و تجربی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش‌ها و تجارب در سازمان می‌باشد.


ماموریت  مدیریت دانش :

مدیریت دانش در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در طی مدت برنامه های توسعه ای خود در تلاش است تا با دستیابی به موفقیت برتر و حداکثر استفاده از مزیت های نسبی کشور، حضوری مؤثرتر در منطقه به دست آورد. این شرکت در راستای مأموریت توسعه مدیریت و عملیات اقدام به سیاستگذاری و تدوین برنامه توسعه منابع انسانی و پیرو آن سیاستگذاری و تدوین نظام مدیریت دانش و طراحی ساز و کارهای فعال مدیریت و نشر دانش آشکار و ضمنی نموده است تا دانش انبوهی که در حین فرآیندهای کاری به وجود می آیند را به عنوان بارزترین بخش سرمایه های نامشهود به منظور جلوگیری از دست رفتن تجارب با خروج پرسنل و جلوگیری از تکرار اشتباهات ثبت و ضبط نماید.

اهداف مدیریت دانش :

1.اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب
2. ایجاد نقشه دانش برای دانستن آنکه در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان “چه کسی چه چیزی می داند و در کجا قرار دارد”
3. جلوگیری از خرید دانش های موجود و تکراری از داخل و خارج شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
4. ایجاد بسته های دانشی ارزشمند از انجام پروژه ها

5. جلوگیری از خروج دانش و تجربه افراد بعد از بازنشستگی یا خروج از NPC و حداقل نمودن خلأ حاصل از آن
6. اعتبار دهی و ارزیابی دانش های مورد استفاده در کارها و بهبود و به روزرسانی دانش
7. حداکثرسازی استفاده از دانش در بازه عمر مفید آن
8. استفاده از نخبگان و خبرگان شرکت برای تبادل نظر درباره دانش ها و حرکت دهی NPC به سوی تولیددانش های ضروری

اهداف توسعه ی مدیریت دانش :

 

هدف اصلی :
تسهیل جریان دانشی و اشتراک گذاری دانش، مدیریت راهبری عملکرد انجمن های خبرگی و مهندسی دانش و تقویت مهارت ها و توانمند سازی راهبران و کاربران دانشی، بهبود مدیریت دانش در سازمان و حرکت در مسیر توسعه و بلوغ بیشتر

اهداف فرعی:
این اهداف در سه حوزه قابل تعریف هستند:

۱- ساختار/فرآیند        ۲- فرهنگ         ۳- فناوری

ساختار/ فرایند:
۱- افزایش همکاری، مشارکت و تقویت ارتباطات بین کاربران و انجمن های خبرگی،
۲- افزایش آگاهی سازمان از خلاء های دانشی، شناسایی منابع دانشی برای رفع خلاء ها،
۳- کاربرد دانش های تولید شده در حل مشکلات، تصمیم گیری، بهبود اجرا، راهبری، تحلیل موقعیت ها و فرآیندها،
۴- خلق دانش جمعی و گروهی و طراحی ساز و کارهای لازم برای پویایی در جهت ایجاد گروه های یادگیرنده و تضمین کننده مزیت رقابتی پایدار در سازمان،
۵- تمرکز بر تولید بسته های دانشی و اشتراک گذاری آنان با هدف ایجاد ارزش افزوده در سازمان،
۶- پایش و ارزیابی مدیریت دانش در سطح واحدها بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد،
۷-  نهادینه سازی رویه های مدیریت دانش در فرآیندهای کاری،
۸- بهبود ، پایش و ارزیابی دانش های فردی، گروهی و…،
۹- شناسایی مشکلات سازمانی و یافتن راهکارهای حل مشکلات بعنوان دانش سازمانی،
۱۰- شناسایی راه های بهبود سازمانی بعنوان دانش سازمانی.

فرهنگ:
1. نهادینه سازی فرهنگ مدیریت دانش، تداوم و استمرار آن در سطح سازمان به ویژه در فرآیندهای جاری سازمان و تسهیل بهبود کارکرد این فرآیندها در شرکت،
2. آموزش، تقویت مهارت ها و توانمندسازی کاربران و راهبران دانشی به منظور نهادینه سازی نقش کلیدی آنان در سازمان در جهت سوق به سوی سازمان یادگیرنده دانش محور،
3. تدوین راه حل ها و راهکارهای فرهنگ سازی و تداوم مدیریت دانش در سطح سازمان.

فناوری:
ایجاد زیر ساخت و توسعه فضای کار جمعی از طریق فرآیند مستمر یادگیری و توسعه فناوری های مرتبط به منظور تبادل افکـار، دیدگاه هـا و دانش افراد در جهت سـوق به دانش گـروهی و ترغیب بـه اشتراک گذاری .

دوازده مزیت رقابتی مدیریت دانش :
۱- تسهیل فرآیند و بهبود کیفیت تصمیم گیری ها با دسترسی به دانش های مشابه .
۲- حداکثر سازی استفاده از دانش در بازه زمانی عمر مفید آن .
۳- حفظ و رشد دارائی های فکری و دانشی در سازمان .
۴- کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری .
۵- درک بهتر نیازهای مشتریان و افزایش نرخ جذب مشتری .
۶- چابک سازی و صرفه جوئی در زمان، هزینه ها و حذف  دوباره کاری ها .
۷- بهبود عملکرد شرکت و بهبود حاشیه سود و ارتباط بهینه با مشتریان  .
۸- توانمند سازی و افزایش بهره وری کارکنان دانش مدار .
۹- بهره برداری بهینه از دانش سازمانی.
۱۰-  ایجاد و توسعه فرهنگ خلاقیت ، نوآوری فردی و سازمانی  و اشتراک پذیری در کارکنان شرکت .
۱۱-  بهره وری و ارزش آفرینی پایدار سازمانها .
۱۲-  تغییر و تحول در سازمان و بهبود هم افزایی