شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

تحقیق و توسعه

درباره واحد تحقیق و توسعه


امروزه فعالیت‌های پژوهشی دیگر هزینه محسوب نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه گذاری تلقی می‌گردد، به طوری که میزان این سرمایه گذاری در سطح بنگاه های اقتصادی و در سطوح ملی کشورها روز به روز در حال افزایش است و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخصي برای توسعه یافتگی آنها به شمار می‌آید. هدف واحد تحقیق و توسعه ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت رشد فرهنگ پژوهش در سازمان، پرورش پژوهشگران کارآمد و اجرای طرح های پژوهشی در راستای رفع نیازهای علمی و فنی مورد نیاز سازمان می باشد.
محیط کسب و کار امروز با تغییرات تکنولوژی از یکسو و تغییرات نیازها و خواسته های بازار از سویی دیگر مواجه است، بطوریکه تغییرات سریع در این حوزه سبب شده است، مدیران همزمان دو هدف متضاد را در دستور کار قرار دهند و برای تحقق آنها تلاش کنند. این دو هدف عبارتند از: ثبات و تغییر، زیرا از یکطرف باید برای حفظ و ثبات وضع موجود و از طرفی دیگر برای تغییر وضع موجود اقدام نمایند و خود را برای رویارویی با تغییرات آینده آماده نموده و بدین ترتیب حضور خود را در بازار تداوم بخشند. تحقق اهداف مذکور مستلزم افزایش قابلیت ارزش آفرینی بنگاه اقتصادی از طریق دانش بنیان نمودن تصمیمات و علمی کردن مدیریت است. سال‌هاست که این واقعیت در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل در طی چند دهه گذشته سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان پایه و اساس مدیریت علمی در شرکتها بصورت تصاعدی در حال افزایش است، تا جایی‌که امروز گفته می شود، که تنها شرکتهایی قادر به ادامه حیات و رقابت‌پذیری در آینده هستند که بتوانند سهم دانش را در تولیدات خود افزایش دهند.
هدف واحد تحقیق و توسعه ایجاد زیرساخت های مناسب جهت رشد فرهنگ پژوهش در سازمان، پرورش پژوهشگران کارآمد و اجرای طرح های پژوهشی در راستای رفع نیازهای علمی و فنی مورد نیاز سازمان می باشد. اساس و پایه فرایندهای واحد تحقیق و توسعه ازطریق الگوبرداری از بنگاه های صنعتی موفق پی ریزی شده است. این واحد براساس نیازسنجی، تعریف و اجرای طرح های پژوهشی درون و برون سازمانی و نیز حمایت از ایده های پرسنل کارآفرین شرکت، سعی در رسیدن به اهداف تبیین شده را دارد. فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه در سه حوزه ی “پژوهش و فناوری”، “نظام مشارکتی پیشنهادها” و “مدیریت دانش محور” متمرکز است.

اساس و پایه فرایندهای واحد تحقیق و توسعه که ازطریق الگوبرداری از بنگاه های صنعتی موفق پی ریزی شده، شامل موارد زیر است:

1. جذب، تطبیق، اصلاح، نوآوری و توسعه فن آوری
2. مدیریت ضایعات و کاهش آلاینده ها
3. افزایش بهره وری از طریق سنجش و ارتقاء عوامل
4. بهینه سازی فرآیندهای موجود با تاکید بر ارتقاء سطح اتوماسیون
5. توسعه محصولات مبتنی برمعیارهای کیفی

6. طراحی محصولات جدید با عنایت به مزیت های کاربردی آن
7. بهینه سازی مصرف انرژی
8. افزایش سهم مواد و منابع داخلی در تولید
9. کاهش قیمت تمام شده و مواد اولیه تولید
10. فرآوری مواد معدنی تا محصول نهایی